תקנון החנות

בשימושך באתר הנך מסכיםבהסכמה בלתי מותניתלהוראות התקנון המפורטות להלן  ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בו וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיהלמעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.

 כללי

1.1.    אתר האינטרנט www.royacaffe.co.il (להלן: "האתר") פותח ומופעל ע"י חברת רויאל שרותי קפה 2004 בע"מ (להלן: "החברה"), ומשמש לצורך רכישת מוצרים שונים בתחום הקפה המוצעים למכירה באתר מעת לעת ע"י החברה  (להלן: "המוצרים").

1.2.    תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, והוא מכוון לזכר ונקבה כמו כן בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין.

1.3.    בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם ו/או גוף, העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (להלן:  "המשתמש").

1.4.    תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.

1.5.    רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

שינויים בתקנון

2.1.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן ולמשתמש לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור.

2.2.    מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בחברה לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

הפסקה/ביטול השרות

3.1.    החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את השירות ו/או את ההזמנות באתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

3.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע הזמנות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור, ובלבד שנתנה הודעה מתאימה על כך למשתמש בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

הזמנת מוצרים

4.1.    במסגרת ההזמנות באתר, יהיה המשתמש רשאי להזמין כמות סבירה ממוצר כלשהו. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.2.    בכל מקרה ההזמנה כפופה למלאי המוצרים הקיים במחסניה של החברה.

4.3.    החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור באתר ו/או ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש.

4.4.    המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר החברה כאמור, והינם כוללים מע"מ.

 

 המורשים לבצע הזמנת מוצרים באתר

5.1.    רשאי לבצע רכישות באתר כל אדם אשר עונה לתנאים המצטברים המפורטים  להלן:

5.1.1. בהזמנה שנעשית על ידי משתמש בתחומי מדינת ישראל:

5.1.1.1.              המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

5.1.1.2.              המשתמש  הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.

5.1.1.3.              משתמש שהוא תאגיד - התאגיד מאוגד ורשום כדין בישראל.

5.1.1.4.              המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

5.1.1.5.              המשתמש הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני.

מועדי אספקה

6.1.    אספקת המוצרים שהוזמנו תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי).

6.2.    אספקת המוצרים בישראל תתבצע בתוך 14 ימים מקסימום ממועד קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לתשלום בגין המוצרים.

6.3.    אספקת מוצרים שהוזמנו אפשרית אך ורק באם אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

6.4.    איחור באספקה שאינו עולה על 10 ימים לא ייחשב כאי עמידה של החברה בתנאי האספקה ולא יפטור, בכל דרך שהיא, את המשתמש מחובתו לשלם לחברה את דמי המשלוח. 

דמי משלוח  

הזמנה באתר רויאל שרותי קפה 2004 בע"מ תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת,

כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום הקניה.

רויאל שרותי קפה 2004 בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

להלן מחירון:

איסוף עצמי להזמנות שיבוצעו עד השעה 14.00 יתבצע יום למחר בין השעות 08:00-16:00.

מחיר משלוח לכל האזורים הינו 25 שקלים וחינם מעל 199 ₪ .

המשלוח יבוצע ע"י שליח עד בית הלקוח. .

ימי חלוקה בימים א' - ה בין השעות 08.00-18.00 , אין חלוקה בימי שישי. .

 

 

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

7.1.    על המשתמש לבדוק את תכולת ההזמנה עם קבלתה ולוודא כי המוצרים סופקו לו  בהתאם להזמנה באתר.

7.2.    במקרה ותתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים שסופקו, על המשתמש להודיע על כך לחברה טלפונית ו/או בדואר אלקטרוני וזאת בתוך 48 שעות ממועד מסירת המוצרים לידיו. החברה תתאם עם המשתמש את החלפת /ואו החזרת המוצרים על פי דין ועל פי מדיניות החברה.

7.3.    זכות המשתמש להחזרת מוצרים ו/או לביטול הזמנה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"ה - 2010, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ובכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

7.4. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם.

7.5.הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר, על אחריות הצרכן לוודא שההודעה הגיעה ליעדה. 

7.6. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע,  או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.

7.7. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

7.8. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים (כמו קפה טחון, אריזות פתוחות של קפסולות, מכונות ומטחנות קפה שהופעלו עם קפה ו/או מים ו/או חלב,  מקציפי חלב שהופעלו, עקב בעיות כשרות. 

7.9. לחברה זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

ביטול הזמנה על ידי החברה

8.1.    החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או הרכישה בקרות אחד מהמקרים המנויים להלן:

8.1.1. במקרה של תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוען.

8.1.2.  במקרה של כוח עליון המונע את ביצוע הזמנה  באתר.

8.1.3.  במקרה  בו יסתבר לחברה כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.

8.1.4.   במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש בהזמנה יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, אם חברת האשראי סירבה לאשר את פרטי עסקת האשראי במסגרת הרכישה.

8.1.5.   במקרה ונפלה טעות באתר ו/או בהליך ההזמנה, בין אם במחירי המוצרים ובין אם בתיאורם.

8.1.6.    החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לקיים את ההזמנה כפי שהיא או תוך ביצוע תיקון וזאת למרות הליקוי ו/או השגיאה ו/או אי ההתאמה, שנפלה/ו בה.

8.1.7.    הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה.

אחריות החברה

9.1.    החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים ו/או לתקינות הקישור.

9.2.    החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי (לרבות נזק גוף) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רישום ו/או הזמנה ו/או אי יכולת לבצע הזמנה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, למשתמש ו/או למי מטעמו.

9.3.    החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו בגין  כל מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של המשתמש עצמו ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, הזמנה באתר המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, הזמנה באתר המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת המשתמש באתר לרבות כל מעשים ו/או מחדלים שאין לחברה כל שליטה עליהם.

9.4.    המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית הקשורה לאתר.

9.5.    החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק מכח עליון.

9.6.    החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד ג'.

9.7.    אם וככל שתחול אחריות כלשהי על החברה אזי אחריות החברה בכל מקרה ובגין כל נזק שהוא, מוגבלת להחזר סכום ההזמנה למשתמש כפי ששולם על ידו באמצעות כרטיס האשראי וסכום הרכישה התקבל אצל החברה.

 

מדיניות פרטיות

 

מאגר מידע

1.1.    החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאית לפנות אל המשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק.

1.2.    במסגרת קידום מכירות תהא החברה רשאית להעביר למשתמש מידע  על החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה. 

1.3.    באם המשתמש מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.

1.4.    החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של המשתמש באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם המשתמש, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את המשתמש.

העברת מידע לצד ג'

2.1.    החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד שלישי אלא באחד מהמקרים המפורטים להלן:

2.1.1. המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

2.1.2. המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.

2.1.3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה.

2.1.4. לחברה ניתן צו שיפוטי  ו/או מיען שיפוטי ו/או דרישה שהופנתה אליה על ידי גוף שלטוני ו/או מוניציפאלי כלשהו המורה לה למסור את פרטי המשתמש.

2.1.5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, באם יהיה.

2.1.6. בכל מקרה שהחברה תידרש ליתן פרטים על המשתמש על פי דין

2.1.7. במקרה והחברה תהיה חייבת לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר  לצרכי תפעול האתר.       

 

אבטחת המידע

3.1.    כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, והנתונים המועברים בו מוצפנים בטכנולוגיית SSL המאפשרת קידוד הפרטים המועברים ופענוחם רק על ידי הגורמים המורשים.

3.2.    החברה מצידה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.

על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.

אחריות על המוצרים

האחריות הבלעדית למוצרים החשמליים לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

 יש לפעול לפי הוראות השימוש המוכתבות ע"י היצרן ו\או היבואן בנוגע לשימוש ו\או אחריות במצורפים למוצר. ״חברת רויאל קפה״ אינה אחראית בגין אי מילוי תנאים אלו ו\או שימוש חריג.