מדיניות החזרים

מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים
על המשתמש לבדוק את תכולת ההזמנה עם קבלתה ולוודא כי המוצרים סופקו לו  בהתאם
להזמנה באתר.
במקרה ותתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים שסופקו, על המשתמש להודיע על כך לחברה טלפונית ו/או בדואר אלקטרוני וזאת בתוך 48 שעות ממועד מסירת המוצרים לידיו. החברה תתאם עם המשתמש את החלפת /ואו החזרת המוצרים על פי דין ועל פי מדיניות החברה.
זכות המשתמש להחזרת מוצרים ו/או לביטול הזמנה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"ה - 2010, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו -1986, ובכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר בינהם.
הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר, על אחריות הצרכן לוודא שההודעה הגיעה ליעדה. 
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע,  או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול,למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלתהודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים (כמו קפה טחון, אריזות פתוחות של קפסולות, מכונות ומטחנות קפה שהופעלו עם קפה ו/או מים ו/או חלב,  מקציפי חלב שהופעלו, עקב בעיות כשרות. 
לחברה זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
ביטול הזמנה על ידי החברה
החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או הרכישה בקרות אחד מהמקרים המנויים להלן:
במקרה של תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוען.
במקרה של כוח עליון המונע את ביצוע הזמנה  באתר.
במקרה  בו יסתבר לחברה כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.
במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש בהזמנה יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, אם חברת האשראי סירבה לאשר את פרטי עסקת האשראי במסגרת הרכישה.
במקרה ונפלה טעות באתר ו/או בהליך ההזמנה, בין אם במחירי המוצרים ובין אם בתיאורם.
החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לקיים את ההזמנה כפי שהיא או תוך ביצוע תיקון וזאת למרות הליקוי ו/או השגיאה ו/או אי ההתאמה, שנפלה/ו בה.
הודעה על ביטול ההזמנה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההרשמה.