תנאי שימוש

  1. מאגר מידע
1.1.    החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאית לפנות אל המשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק.
1.2.    במסגרת קידום מכירות תהא החברה רשאית להעביר למשתמש מידע  על החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה. 
1.3.    באם המשתמש מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
1.4.    החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של המשתמש באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם המשתמש, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את המשתמש.
  1. העברת מידע לצד ג'
2.1.    החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד שלישי אלא באחד מהמקרים המפורטים להלן:
2.1.1. המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
2.1.2. המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.
2.1.3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה.
2.1.4. לחברה ניתן צו שיפוטי  ו/או מיען שיפוטי ו/או דרישה שהופנתה אליה על ידי גוף שלטוני ו/או מוניציפאלי כלשהו המורה לה למסור את פרטי המשתמש.
2.1.5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, באם יהיה.
2.1.6. בכל מקרה שהחברה תידרש ליתן פרטים על המשתמש על פי דין
2.1.7. במקרה והחברה תהיה חייבת לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר  לצרכי תפעול האתר.       
 
  1. אבטחת המידע
3.1.    כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, והנתונים המועברים בו מוצפנים בטכנולוגיית SSL המאפשרת קידוד הפרטים המועברים ופענוחם רק על ידי הגורמים המורשים.
3.2.    החברה מצידה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
על אף האמור לעיל, אם יאבד או אם יעשה במידע שימוש לא מורשה, וזאת עקב נסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או עקב כוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר.
1.1.    אתר האינטרנט www.royacaffe.co.il (להלן: "האתר") פותח ומופעל ע"י חברת רויאל שרותי קפה 2004 בע"מ (להלן: "החברה"), ומשמש לצורך רכישת מוצרים שונים בתחום הקפה המוצעים למכירה באתר מעת לעת ע"י החברה  (להלן: "המוצרים").
1.2.    תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, והוא מכוון לזכר ונקבה כמו כן בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין.
1.3.    בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם ו/או גוף, העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (להלן:  "המשתמש").
1.4.    תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
1.5.    רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  1. שינויים בתקנון
2.1.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן ולמשתמש לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור.
2.2.    מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בחברה לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
  1. הפסקה/ביטול השרות
3.1.    החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את השירות ו/או את ההזמנות באתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
3.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע הזמנות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור, ובלבד שנתנה הודעה מתאימה על כך למשתמש בתוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.